Litteraturliste

 • Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet: Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019. BLD, Oslo 2016
 • Brynn, Rudolph og Buene, Toril Bergerud: Universell utforming og tilgjengelighet – politikk og lovgivning i inn- og utland. Sosial- og helsedirektoratet, Oslo 2005
 • Brynn, Rudolph: Politikk og lovgivning på området universell utforming. Oslo 2008
 • Brynn, Rudolph: Universell utforming i offentlige anskaffelser. Deltasenteret, Oslo 2006
 • CEN, CENELEC, ETSI: Standardization supporting accessibility. Brussels 2011
 • European Commission: Buying Social A Guide to Taking Account of Social Considerations in Public Procurement. Brussel 2010
 • Europeiske Union: Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1177/2010 av 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004, Brussel 2010
 • Fornyings- og administrasjonsdepartementet: Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Oslo 2013
 • International Maritime Organization (IMO): MSC/Cirk 735 av 24. juni 1996 «Recommendation on the design and operation of passenger ships to respond to elderly and disabled persons’ needs, London 1996
 • Kystverket: Handlingsprogram 2014-2023. Oslo Ålesund 2013
 • Lovdata: Forskrift om bygging av skip https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2014-07-01-1072
 • Lovdata: Lov om offentlige anskaffelser https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-16-69
 • Marianne H. Dragsten: Håndbok i offentlige anskaffelser. Oslo 2006
 • Norges Handikapforbund: Med kurs for universell utforming på ferjer. Nødvendig for noen – Et gode for alle. Oslo 2009
 • Norges Blindeforbund: Estetisk, trygt og tilgjengelig – En veileder for riktig utforming av bygg. Oslo 2014
 • NOU 2005:8 Likeverd og tilgjengelighet: rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Justis- og politidepartementet. Oslo 2005
 • Besl.O.nr.90 (2007-2008) Odelstingsbeslutning nr. 90 Om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Oslo 2008
 • prp.nr.44 (2007-2008) Om lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven). Oslo 2008
 • Rogaland fylkeskommune/Kolumbus (Rogaland Kollektivtrafikk: Rapport på hurtigbåter og universell utforming. Stavanger (?)
 • Ruter AS: Universell utforming. Tilgjengelighetsstrategi. Ruterrapport 2009:9. Oslo 2009
 • SINTEF: Rapport: Indikatorer for universell utforming for kollektivtransport på vei. Videreutvikling av indikatorsett og registreringsopplegg. Oslo 2011
 • Sjøfartsdirektoratet: Forskrift 1. juli 2014 om bygging av skip, Oslo 2014
 • Standard Norge: • CEN Workshop Agreement CWA 45546-1:2004 Guidelines to standardisers of Collective Transport Systems. Needs of older people and persons with disabilities. Part 1: Basic Guidelines
 • Standard Norge: Kravspesifikasjoner for universell utforming. Standard Norge, Oslo 2015
 • Standard Norge: NS 11032:2017 Universell utforming – Persontransport – Krav til transportører for ivaretakelse av passasjerrettigheter
 • Standard Norge: NS 11033:2017 Universell utforming – Persontransport – Tjenester på transportområdet
 • Standard Norge: Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, Oslo 2015
 • Transportøkonomisk institutt: Fysiske problemer med å bruke transportmidler. Omfang, kjennetegn, reisevaner og opplevelse av barrierer. TØI rapport 1148/2011, Oslo 2011
 • Transportøkonomisk institutt: Kollektivtrafikanters verdsetting av tiltak for universell utforming. TØI rapport 1039/2009, Oslo 2009
 • Transportøkonomisk institutt: Kollektivtransport for alle – hva vet vi om de som faller utenfor? TØI rapport 1381/2014, Oslo 2014
 • Transportøkonomisk institutt: Kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne – erfaringer fra ikke-brukere. TØI rapport 1433/2015, Oslo 2015
 • Transportøkonomisk institutt: Universell utforming virker – evaluering av tiltak i kollektivtrafikken. TØI rapport 1235/2012, Oslo 2012
 • Trygstad, Kristian Dahle: Tildeling av offentlige kontrakter. Rettslige vurderinger i tildelingsfasen ved offentlige anskaffelser. Oslo 2006
 • Vegdirektoratet: Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater med vedlegg, Oslo 2014
 • Vegdirektoratet: Håndbok V431 Ferjekai prosjektering, Oslo 2017
 • Vegdirektoratet: Håndbok V821 Elektronisk billettering. Del 6 Universell utforming, Oslo 2014
 • Vista utredning: Universell utforming. Sjekklister for anlegg i vegsystemet. Oslo 2008