1. Innledning

I denne veilederen finner du informasjon og veiledning om hva som skal til for å oppnå universell utforming av sjøtransport med ferger og hurtigbåter.

Sjøtransport er for mange en viktig del av reisekjeden og alle ledd i en slik kjede må være universelt utformet og henge sammen, slik at alle skal få likeverdig tilgang til transporten.

Derfor tar veiledningen opp ikke bare nødvendige krav til fartøyer, men også til infrastrukturen rundt disse, som kaianlegg, terminalbygg osv., til informasjon og IKT, til utøvelse av transportrelaterte tjenester, brukermedvirkning, anbudsprosesser og annet som berører universell utforming i sjøtransport.

Veiledningen har også et eget vedlegg med relevant lovgivning.

1.1. Terminologi

 • Bilferge – ferge som er spesialbygd og designet for å frakte biler og passasjerer, som oftest over kortere, avgrensede avstander over fjorder eller mellom øyer og fastland som del av riks- fylkes- eller kommunale veier for å ta med biler.
 • Ferge – skip som frakter passasjerer over avgrensede avstander. En ferge kan også ha dekk for å ta med kjøretøy. Fergetrafikken skjer oftest etter fastsatte ruter, slik at det blir rutetrafikk.

MERKNAD: Sjøfartsdirektoratet kaller så vel hurtiggående som andre passasjerskip med roll on/roll off dekk roro-skip i alle nyere forskrifter.

 • Hurtiggående passasjerfartøy – fartøy med hastighet over 20 knop.

MERKNAD: Sjøfartsdirektoratet: Hurtiggående fartøy: Som definert i regel X/1 i SOLAS 1974 med senere endringer. Definisjon i henhold til forskriften:

 • Hurtiggående passasjerfartøy: Et hurtiggående fartøy som fører mer enn 12 passasjerer.
 • Hurtiggående roro passasjerfartøy: Et hurtiggående passasjerfartøy med roro lasterom eller rom av særskilt kategori som definert i Sjøsikkerhetskonvensjonens regel II-2/3 eller hurtiggående passasjerfartøy med innretninger som tillater veitrafikkerende kjøretøy eller skinnegående materiell å kjøre ombord og av fartøyet.
 • Passasjerfartøy i innenriks fart der det ikke på noe tidspunkt er mer enn 20 nautiske mil fra kysten, der skipbrudne personer kan ilandsettes ved middels tidevannshøyde, regnes ikke som hurtiggående passasjerfartøy, når:
  • dets deplasement tilsvarende konstruksjonsvannlinjen er mindre enn 500 m³ og
  • dets største hastighet som definert i regel 1.4.30 i HSC94-koden for hurtiggående fartøy eller regel 1.4.37 i HSC2000-koden for hurtiggående fartøy er mindre enn 20 knop.
 • Passasjerskip – fartøy som frakter passasjerer og som regel går saktere enn 20 knop.

MERKNAD: Sjøfartsdirektoratet: Passasjerskip er et samlebegrep som også inkluderer hurtiggående passasjerfartøy.

 • Infrastruktur – omfatter knutepunkter, byttepunkter og endepunkter, herunder kaianlegg, bygninger i tilknytning til maritim passasjertransport som benyttes av publikum, automater, IKT og annet.
 • Brukermedvirkning – involvering av de som bruker et produkt eller en tjeneste, i denne sammenheng passasjerer på passasjerskip.
 • Informasjon og formidling:
  • Før reise: På nettside, monitorer, høyttaler og skilting,
  • Under reise: Over høyttaler, monitorer, lydfyr, skilting, og annet.
 • Tjenester – kundebehandling overfor passasjerer før og under reise.

1.2. Avgrensning

 • Veilederen omfatter maritim passasjertransport.
 • Veilederen omfatter passasjerskip som har en lengde på over 15 meter

1.3. Målgruppe

Målgruppen for veilederen innen maritim passasjertransport er oppdragsgivere, innkjøpere av transporttjenester, operatører og utførere av transporttjenester.