8. Sjekklister

8.1 Innledning

Det finnes i dag skjemaer for registrering på ferge og fergekai (Sintef 2011[i], Vegdirektoratet: Håndbok V431 Ferjekai prosjektering, 2017), veianlegg (Vedlegg 3 til håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 2014) og for heiser og toalett (Vegdirektoratet håndbok V129 og NHF 2009). Det kan bygges videre på disse, med fokus på universell utforming på basis av de erfaringer som selskaper og andre aktører har gjort seg med hensyn til beste praksis for å sikre likeverdig tilgang. Vegdirektoratet har i Håndbok 129 Universell utforming av veger og gater sjekklister for vurdering av bl.a. ramper, trapper, heiser og toalett og knutepunkter. (Merknad: V129 er under revisjon).

I forbindelse med videreføring av prosjektet Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport er det utarbeidet en ny sjekkliste som er gjengitt i 8.2.

I 8.3 presenteres sjekklister som er hentet fra vedlegg til Sintefs rapport Indikatorer for universell utforming for kollektivtrafikk på vei. Sjøfartsdirektoratets sjekkliste tas inn.

8.2 Sjekkliste for universell utforming av passasjerskip

Sjekkliste for universell utforming i maritim passasjertransport

OmbordstigningLovhjemmel: MSC Cirk 735: 4); Forskrift om bygging av skip § 7; Forskrift om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart kap. 4 § 8D.
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
 Kan rullestolbrukere komme seg enkelt om bord uten assistanse?
 Er det hjelpemidler for ombordstigning, som ramper, heiser eller løfteplattform?
 Hvis det er installert rampe, har denne en helningsgrad på maks 1:20?
Parkering ombordLovhjemmel: MSC Circ 735: 5)
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det egen innkjøringsportal for biler med parkeringskort for forflytningshemmede?
 Er det merkede parkeringsplasser for biler med parkeringskort for forflytningshemmede?   
Er det nivåforskjell mellom parkeringsplasser på dekk og dekket for øvrig?
Er mannskapet trenet på å assistere bilister med rullestoler ved behov?
Inngang til passasjerområderLovhjemmel: MSC Circ 735: 11), 12).
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er døråpning til passasjerområder bred nok for rullestolbrukere, med lysåpning på minst 80 cm?
Er det installert automatisk døråpner?
Er det ramper som assisterer atkomst til passasjerområdet?
PassasjerområderLovhjemmel: MSC Circ 735: 11),12)
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det installert minst en plass for rullestol for hvert 100 passasjersete?
Er det festeanordninger for rullestoler?
Er minst 4 % av passasjersetene tilpasset funksjonshemmede, med god benplass og håndtak til støtte for å sette seg og reise seg opp?
Har håndtak/bøyler kontrastfarge i forhold til bakgrunnen?
KorridorerLovhjemmel: MSC Circ 735: 13); Forskrift om bygging av skip § 7; Forskrift om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, § 8D.
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det montert håndlister i 90 cm høyde over dekk?
Er håndlister montert på begge sider av korridorer?
Er håndlistene uten kant, og med en diameter på 3,5 – 5 cm?
Er håndlister markert med kontrastfarge mot bakgrunn?
Er det taktil merking på håndlist for å formidle informasjon for synshemmede passasjerer?
Er korridorene brede nok til at rullestoler kan passere andre personer?
Er korridorene brede nok til at to rullestoler kan passere hverandre?
LugarerLovhjemmel: MSC Circ 735: 15), 17), 18), 20).
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er et antall lugarer utformet for rullestolbrukere?
Er det friplass på minst 140 cm foran seng eller køye?
Er det installert seng i stedet for køye i lugarer utformet for rullestolbrukere?
Er det fri høyde over underkøye på minst 110 cm?
Er det høyde på seng på minst 50 cm over dekk?
Er det montert leselys over seng eller køye? Kan lysbryteren nås fra seng/køye eller fra rullestol?
Er det montert håndtak eller bøyle ved seng/køye?
Er det montert skyvedør til lugar?
Er lysåpning på dør til lugar på minst 90 cm?
Er det mulig å påkalle assistanse fra lugar?
Er lugar utformet for eldre og funksjonshemmede plassert når evakueringsdekk?
Blir det rutinemessig satt opp liste over hvilke lugarer som er bebodd av passasjerer med behov for hjelp ved evakuering?
Er det lugarer for passasjerer med rullestol og HC-toaletter installert ved åpne rom mellom ordinære lugarseksjoner?
Har lugarer utformet for rullestolbrukere automatiske dører eller automatisk døråpner?
Har korridorer en bredde på 220 cm slik at en dør kan slå ut i korridoren i 90 graders vinkel?
Er stolseter, sengetøy og annet laget av ikke-allergene materialer?
DekkLovhjemmel: MSC Circ 735: 14)
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er dekk og gulv jevne om med sklisikker overflate?
Er eventuell trinn montert med en maks høyde på 3 cm?
Er det montert ramper med finmasket netting med håndlister der det er trinn?
Bevegelse mellom dekkLovhjemmel: MSC Circ 735: 10); Forskrift om bygging av skip
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Har trappetrinn en forkant i kontrastfarge?
Er forkanten ca. 25 mm bred både på horisontale og vertikale flater?
Er det montert runde håndlister med diameter på 40-50 mm med godt grep?
Har håndlister god kontrast mot bakgrunn?
Er håndlister montert på begge sider av trappeløp?
Er håndlister forlenget med 300 mm ved topp og bunn av trappeløpet?
Er håndlistene montert med en høyde av 850 mm over trinnene?
Er det taktil merking ved topp og bunn av trappeløp?
Er det avstand på minst 45 mm mellom håndlist og skott?
Er det montert heis eller rampe for å kunne forflytte seg mellom dekkene?
Er det satt opp anvisninger til slike adgangsfasiliteter?
HeisLovhjemmel: MSC Circ 735: 7), 8).
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det installert minst en heis fra bildekk til et barrierefritt dekk med tilgang til passasjerområder, lugarer og toaletter?
Har gulvet i heis en dimensjon på 110 cm i bredde og 140 cm i dybde?
Har heis automatisk dør?
Er det lysåpning på minst 90 cm?
Er det montert håndlist i heisen i en høyde på 90-120 cm over gulv, minst 50 cm fra hjørnet og et håndtak eller bøyle ved kontrollpanelet?
Er det montert klappsete slik at man kan nå kontrollpanelet fra setet?
Er heisgulvet i samme høyde som dekket utenfor heisen?
Er området foran heisen jevnt med en størrelse på 150 x 150 cm?
Har knapper på betjeningspanelet en størrelse på minst 2 cm i diameter og innebygd belysning?
Er fargen på knappene i kontrast mot bakgrunn på panelet?
Har nødstoppknapp og alarmknapp en distinkt utforming som skiller dem fra andre knapper i kontrollpanelet?
Er nødstoppknapp rød?
Er alarmknapp gul?
Har knappene store bokstaver i relieff?
ToalettLovhjemmel: MSC Circ 735: 16).
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det et handikaptoalett på hvert dekk der passasjerer har adgang?
Er de klart merket med skilt?
Har HC toalett skyvedører?
Dersom HC toalett har hengslede dører, svinger disse utover?
Kan dør til HC toalett låses opp utenfra i en nødsituasjon?
Er det minst 110 cm fra forkant av toalett til motstående vegg eller eventuelle installasjoner?
Er det minst 90 cm friplass på den ene siden av toalettet?
Er vaskeservant montert maksimum 80 cm fra gulv?
Kan vaskeservant nås fra toalettet?
Er vaskeservant slik montert at man kan støtte seg på den?
Er speil montert med nedre kant på 90 cm fra gulv og øvre kant på 190 cm fra gulv?
Kan man skyve fronten på rullestol inn under vaskeservant?
Har vaskeservant frihøyde under på 70-75 cm?
Er såpe, håndklær og lignende plassert fra 90-100 cm over gulv?
Er det mulighet til å påkalle assistanse fra på hvert toalett?
Informasjon om bord Lovhjemmel: MSC Cirk 735: 21), 22), 23); Forskrift om bygging av skip § 7; Forskrift om besiktigelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart § 8D.
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det en informasjonsskranke om bord?
Er betjeningshøyde på informasjonsskranke på minst 90 cm?
Er det montert teleslynge ved skranken?
Er det montert lettleste skilt og oppslag der det er relevant om bord?
Er skilt montert i 150-160 cm høyde over gulv og godt belyst?
Er bokstavfonter benyttet på skilt i fet type, store og med god kontrast mot bakgrunn?
Er informasjon over høyttaler klar og tydelig?
Er informasjon i storskrift eller punktskrift tilgjengelig for synshemmede?
Er det utstyr om bord til å formidle informasjon i tilgjengelig format til synshemmede og hørselshemmede ved ankomst eller avgang til/fra havn, meldinger om forsinkelser, ruteendringer og tjenester om bord?
OrienteringLovhjemmel: MSC Circ 735: 2), 13).
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er det hinderfrie passasjer i passasjerområdene om bord?
Er rømningsveier hinderfrie?
Er det nok friplass for eldre og funksjonshemmede til å bevege seg rundt, spesielt under lengre reiser?
Er det montert håndlister i passasjerområdet, i en høyde på 90 cm over dekket og på begge sider i korridorer?
Har håndlister fargekontrast mot bakgrunn?
Er håndlister uten kanter om med en diameter på mellom 3,5 og 5 cm?
Har håndlister taktil merking for å gi informasjon om retning for synshemmede passasjerer?
Er det montert håndlister og støttebøyler på sentrale steder som restauranter, på baksiden av seter og på toalettene?
EvakueringLovhjemmel: MSC Circ 735: 1), 2), 3), 4), 19).
 Kontroll spørsmål JaNeiMerknad
Er skipet designet slik at passasjerer med funksjonsnedsettelser kan bevege seg hinderfritt fra passasjerområder til evakueringsdekk?
Er mannskap trenet til å assistere passasjerer med funksjonsnedsettelser og eldre i en nødssituasjon?
Blir det rutinemessig satt opp en liste over hvilke lugarer som er bebodd av passasjerer som trenger assistanse i en nødsituasjon, på hver reise?
Er alarmknapper utformet slik at de kan nås lett av alle?
Kan alarmsignal oppfattes av alle, uavhengig av funksjonsevne?
Er rømningsveier merket med belysning eller lysende striper som er plassert ikke mer enn 0,3 meter over dekket?
Er slik belysning i samsvar med IMO A.752(18)?

 

8.3 Sintefs sjekkliste for registrering av universell utforming av fergesamband

Kilde: Sintef 2011

Kilde: Sintef 2011

[i] Se https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_samfunn/6060/rapporter-2011/a17546_-indikatorer-for-universell-utforming_ny.pdf.