8. Sjekklister

8.1 Innledning

Det finnes i dag skjemaer for registrering på ferge og fergekai (Sintef 2011[i], Vegdirektoratet: Håndbok V431 Ferjekai prosjektering, 2017), veianlegg (Vedlegg 3 til håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 2014) og for heiser og toalett (Vegdirektoratet håndbok V129 og NHF 2009). Det kan bygges videre på disse, med fokus på universell utforming på basis av de erfaringer som selskaper og andre aktører har gjort seg med hensyn til beste praksis for å sikre likeverdig tilgang. Vegdirektoratet har i Håndbok 129 Universell utforming av veger og gater sjekklister for vurdering av bl.a. ramper, trapper, heiser og toalett og knutepunkter. (Merknad: V129 er under revisjon).

De følgende sjekklistene er hentet fra vedlegg til Sintefs rapport Indikatorer for universell utforming for kollektivtrafikk på vei. Sjøfartsdirektoratets sjekkliste tas inn.

8.2 Sintefs sjekkliste for registrering av universell utforming av fergesamband

Kilde: Sintef 2011

Kilde: Sintef 2011

[i] Se https://www.sintef.no/globalassets/upload/teknologi_samfunn/6060/rapporter-2011/a17546_-indikatorer-for-universell-utforming_ny.pdf.